Loga UE

/ Opis kontraktu

Początek projektowanego odcinka S7 zlokalizowany jest w km 224+762 istniejącej DK7. Koniec odcinka jest prowadzony w nowym przebiegu i nie pokrywa się z istniejącym przebiegiem DK7. Powyższy odcinek stanowi fragment zadania inwestycyjnego dla drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Rabka – granica państwa, w skład którego wchodzą również:

• Droga ekspresowa S7 na odcinku Mława – Strzegowo km około 13+976,76 – km około 35+470,85,
• Droga ekspresowa S7 na odcinku Strzegowo – Pieńki km około 35+470,85 – km około 57+461,63,
• Droga ekspresowa S7 na odcinku Pieńki – Płońsk km około 57+461,63 – km około 71+213,82.

Przedmiotowy odcinek Napierki – Mława zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie mławskim, na terenach gmin: Wieczfnia Kościelna, miasto Mława, Szydłowo, Wiśniewo.

Przebieg drogi
Przebieg planowanego przedsięwzięcia pokrywa się częściowo z istniejącą DK7 Gdańsk - Warszawa, która jest jedną z ważniejszych dróg w Polsce, gdyż prowadzi ruch przez cały kraj w kierunku północ - południe. Obecnie nie spełnia ona kryteriów technicznych do prowadzenia tak dużego i zróżnicowanego ruchu. Na odcinku około 40 km pomiędzy miejscowością Kuklin w gminie Wieczfnia Kościelna, a miejscowością Unierzyż w gminie Strzegowo projektowana droga S7 poprowadzona jest w nowym korytarzu. Obecna DK7 na tym odcinku po modernizacji pozostaje w dotychczasowym śladzie, jako droga zbiorcza. Nowa droga S7 zaprojektowana jest po stronie wschodniej istniejącej drogi za wyjątkiem Strzegowa, gdzie poprowadzona jest po stronie zachodniej. Odcinek od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do miejscowości Kuklin oraz odcinek pomiędzy miejscowością Unierzyż, a południową granicą opracowania wykorzystują ślad istniejącej drogi. Na odcinku wykorzystującym ślad istniejący przewiduje się ze względu na parametry trasy ekspresowej korektę łuków lub korektę położenia istniejącej jezdni. Dobudowa drugiej jezdni do istniejącej proponowana jest na większości odcinków trasy po stronie wschodniej i tylko na nielicznych fragmentach po stronie zachodniej.

Położenie obejść miejscowości w stosunku do istniejącej DK7:
• Kuklin- gm. Wieczfnia Kościelna – zachodnia,
• Uniszki Zawadzkie – gm Wieczfnia Kościelna - strona wschodnia,
• Mława – strona wschodnia.

Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi S7

• klasa drogi - S,
• prędkość projektowa - 100 km/h,
• nośność 11,5 t/oś,
• całkowicie ograniczona dostępność,
• dwie jezdnie o szerokości po 7,0m,
• pas rozdziału o szerokości 12,0m,
• obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5m,
• jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej,
• minimalna szerokość pasa drogowego - 52,94m.

Węzły drogowe
• Węzeł Mława Północ”,
• Węzeł „Mława Wschód”.

Obsługa terenów przyległych
Dla zapewnienia łączności pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S7 projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenów rolniczych podzielonych trasą S7 projektuje się dodatkowo przejazdy gospodarcze pod drogą S7 - na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km. Drogi serwisowe prowadzone są w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S7, w większości obustronnie, jako drogi dwukierunkowe. Pod względem funkcji i klasy technicznej dzielą się one na trzy rodzaje:
• zbiorcze o szerokości jezdni 6-7m prowadzące komunikację autobusową,
• lokalne o szerokości 5-6m dla powiązań i obsługi ważniejszych miejscowości lub obiektów znajdujących się przy trasie drogi S7,
• gospodarcze o szerokości jezdni utwardzonej 3,5 m z mijankami dla dojazdów do pól oraz obsługi pojedynczych siedlisk.

Miejsca Obsługi Podróżnych
Wzdłuż trasy planowane są MOP-y w następujących lokalizacjach:
• MOP Pepłowo I, strona prawa,
• MOP Pepłowo II, strona lewa.

Planowanym terminem zakończenia przedmiotowej inwestycji jest 25.04.2022r. Spodziewanym efektem zrealizowania przedmiotowej inwestycji będą następujące korzyści:

  • wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia ciężkości wypadków,
  • stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego,
  • odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy istniejącej DK7,
  • ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego,
  • poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu,
  • zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne,
  • rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.

 

Orientacja drogi

Schemat przebiegu drogi

Script logo